Skip to main content

HIFK Soccer rf:n jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen maanantaina 26. toukokuuta 2014 klo 18.30 Urheilumuseon kokoushuoneessa Olympiastadionilla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sekä kaksi ylimääräistä asiaa:
* sääntömuutos
* yhteistyösopimus HIFK Fotboll Ab:n kanssa

Yhdistyksen pelaajat ovat jäseniä. Alaikäiset juniorit ovat myös jäseniä, mutta eivät voi äänestää. Heidän vanhempansa ovat tervetulleita osallistumaan, mutta eivät voi käyttää juniorin äänioikeutta. Jos itse ovat jäseniä he voivat tietysti käyttää omaa äänioikeuttaan.

Lyhyt tietopaketti kahdesta ylimääräisestä vuosikokousasiasta:

Sääntömuutos
Hallitus esittää, että yhdistyksen sääntöjä muutettaisiin siten, että yhdistyksellä olisi jatkossa kaksi kokousta vuodessa (kevätkokous ja syyskokokus) yhden vuosikokouksen sijasta.
Syyskokouksessa valittaisiin tulevan kalenterivuoden hallitus sekä lyötäisiin lukkoon tulevan kalenterivuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Uusi hallitus valittaisiin siis syksyllä, mutta astuisi remmiin 1. tammikuuta. Talousarviosta päätettäisiin myös ennen vuoden alkua, eikä kesken vuotta niin kuin nyt.
Kevätkokouksessa vahvistettaisiin tilinpäätös sekä käsiteltäisiin hallituksen vastuuvapaus edellisen kalenterivuoden osalta.

Sääntömuutosehdotuksessa muutettaisiin tarvittavat pykälät yhdistysrekisterin kahden kokouksen mallin mukaisiksi. Lisäksi muutamaa pykälää muutettaisiin niin, että vastaavat nykyistä yhdistys- ja tilintarkastuslainsäädäntöä ja -käytäntöä.
Sääntömuutoksen pitää saada 3/4 läsnäolevien äänistä astuakseen voimaan.

Yhteistyösopimus HIFK Fotboll Ab:n kanssa
Hallitus on marraskuussa 2013 vuokrannut edustusjoukkueen kilpailutoiminnan erilliselle osakeyhtiölle 1-vuotisella sopimuksella.
Jotta tämä voisi jatkua ja tulla pitempiaikaiseksi käytännöksi, se pitää käsitellä/hyväksyttää yhdistyskokouksessa.
Tämän kohdan alla tullaan myös käsittelemään yhteistyötä yhdistyksen ja kyseisen yhtiön välillä.

Toivottavasti mahdollisimman moni voi osallistua!

Hallitus

Medlemmarna i HIFK Soccer rf kallas till årsmöte måndagen den 26 maj 2014 kl. 18:30 i Idrottsmuséets konferensrum, Olympiastadion.
På mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden samt två extra ärenden:
* stadgeändring
* samarbetsavtal med HIFK Fotboll Ab

Föreningens spelare är medlemmar i föreningen. Minderåriga juniorer är också medlemmar i föreningen, men saknar rösträtt. Deras föräldrar är välkomna att delta, men kan tyvärr inte delta i omröstningar, såvida inte föräldrarna själva är medlemmar i föreningen.

Kort information om de två extra ärendena som behandlas på årsmötet:

Stadgeändring
Styrelsen föreslår att föreningens stadgar ändras till att följa en modell med två föreningsmöten (vårmöte och höstmöte) per år, i stället för ett årsmöte på våren.
På höstmötet skulle vi alltid välja ny styrelse för kommande kalenderår, samt fastställa budget och verksamhetsplan för kommande kalenderår. Styrelsen skulle alltså väljas på hösten, och tillträda den 1 januari. Budgeten skulle också slås fast i förväg, i stället för mitt under det pågående året.
På vårmötet skulle vi fastställa bokslutet och bevilja ansvarsfrihet för det gamla året (och gamla styrelsen).
I förslaget till stadgeändring skulle diverse punkter i nuvarande stadgarna ändras till att följa föreningsregistrets modell med två möten. Därtill skulle några punkter ändras så att de följer nuvarande förenings- och revisionspraxis.
För att stadgeändringen skall gå igenom krävs att 3/4 av de närvarande godkänner ändringen.

Samarbetsavtal med HIFK Fotboll Ab
Styrelsen har i november 2013 hyrt ut representationslagets tävlingsverksamhet till ett separat aktiebolag med ett 1-årigt avtal.
För att detta skall kunna fortsätta och bli mer långvarigt bör arrangemanget behandlas/godkännas av föreningsmötet. Under denna punkt kommer även samarbetet mellan föreningen och bolaget att behandlas.

Hoppas att så många som möjligt kan delta!

Styrelsen