Skip to main content

HIFK höll sin ordinarie bolagsstämma igår med c. 50 personer närvarande, representerande c. 88,15% av bolagets aktier. På agendan stod de ärenden som tillfaller den ordinarie bolagsstämman, d.v.s. utöver mötestekniska ärenden behandlades fastställande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet, och val av ny styrelse samt revisorer.
Bolagsstämman hölls senare än brukligt pga en brist i en gammal aktieregistrering i Handelsregistret. Felet korrigerades under sommaren, och bolagsstämman hölls efter semestrarna, och med hänsyn till den nya huvudägarens tidtabell.

Säsongen i Ettan förlustbringande, men framtiden ljusare

Bokslutet för säsongen i Ettan 2018 (redovisningsperioden 1.12.2017–30.11.2018) uppvisar en förlust. Bolagets intäkter var c. 349 tusen euro, utgifterna c. 589 tusen euro, och förlusten c. 239 tusen euro.
Företagsförsäljningen sjönk i förhållande till föregående Veikkausliigasäsong 2017 rejält, med c. 75 %. Med samma mått mätt sjönk biljett- och säsongskortsintäkterna c. 50 %. Bolagets kassaläge var mycket svår under året 2018. Bolaget skar i sina kostnader, men ledningen ville trygga en möjlighet att stiga tillbaka till Veikkausliiga. I och med avancemanget tillbaka till Veikkausliiga senaste höst har bolagets affärsmöjligheter förbättrats avsevärt.

Vid slutet av redovisningsperioden 30.11.2018 var det egna kapitalet negativt, men i och med en stor aktieemission våren 2019 är det egna kapitalet igen positivt. Bolagets ekonomi och kassaläge är nu stabilt i och med nytt kapital och nya ägare.

Styrelsen förutspår, att resultatet för år 2019 ännu blir negativt, men de tre största ägarna har förbundit sig att täcka eventuella förluster. Till det negativa resultatet för 2019 bidrar framförallt de svaga försäljningsresurserna hösten 2018 och våren 2019, men bolagets försäljnings- och marknadsföringsresurser kommer avsevärt att öka inför säsongen 2020, då bolaget slutför sina rekryteringar inom en snar framtid.

På det sportsliga planet har säsongen gått bättre än många förutspått. Inför säsongen 2020 har laget förstärkts, och kommer ytterligare att förstärkas. HIFK vill tävla om tätplatserna i Veikkausliiga och Europa-spelplatserna från och med nu.

Ny styrelse, revisorer och ledning

De nya huvudägarna föreslog en ny styrelse bestående av tre personer.

Ny styrelse
EKLÖF Jan-Erik
JIN Chang
ZOLOTCO Andrei

Styrelsen väljer ordförande bland sina medlemmar, på sitt första möte.

HIFK vill offentligt tacka avgående styrelsemedlemmarna Joona Haavisto och Kaarlo Kankkunen, vilka båda burit styrelseansvaret under flera år, och varit till ovärderlig nytta när det gällt att säkra HIFK:s överlevnad och framgång.

Operativ ledning
Christoffer Perret lämnar styrelsen, men fortsätter som VD.
Mika Lönnström fortsätter som sportchef.

Bolagets styrelse fungerar som ett normalt aktiebolags styrelse; godkänner strategi och riktlinjer, godkänner budget, följer upp ekonomin, och utnämner de viktigaste anställda, men arbetar inte operativt.

Den operativa ledningen förverkligar styrelsens strategiska riktlinjer, och leder det dagliga arbetet i bolaget.

Revisorer
Bolagets nya ordinarie revisor är Jari Miikkulainen (CGR), och som ersättare fungerar Lisbet Nordblad (CGR).

Tilläggsinfo

VD Christoffer Perret, , 040-8443250