Skip to main content

HIFK FOTBOLL AB
Aktieemission

Bakgrund
• HIFK Soccer rf är en medlemsförening i HIFK, och fungerar som grenförening för fotbollen.
• HIFK Soccer rf har ett dotterbolag HIFK Fotboll Ab, som sköter representationslagets tävlingsverksamhet.
• HIFK Fotboll Ab har tidigare ordnat två aktie-emissioner; åren 2014–2015, samt år 2017.
• Under hela denna tid har HIFK Soccer rf ägt minst 80% av aktierna i HIFK Fotboll Ab.
• Inom HIFK:s fotboll beslöts det i början av hösten 2018 att öppna dörrarna för att utomstående ägare kunde ha ett majoritetsinnehav i HIFK Fotboll Ab. Beslutet krävde godkännande av två föreningsmöten.
• HIFK Soccer rf:s styrelse fick fullmakt att skrida till åtgärder, med förbehållet att HIFK Soccer rf:s ägarandel hålls som minst 35 %.
• HIFK Fotboll Ab:s bolagsstämma beslöt i oktober 2018 att påbörja en aktie-emission, där högst 18 000 aktier fick tecknas. Det totala teckningspriset skulle utgångsmässigt vara c. 2 miljoner euro.

Aktie-emission 2018–2019 – processen
• Den ursprungliga planen var att samla 20–30 investerare som står nära IFK.
• Styrelsen har förhandlat med över 80 parter, och inbjudit intresserade investerare att ta kontakt.
• Bland de intresserade har funnits finländska investerare, och sammanlagt 4 utländska grupperingar/investerare; 2 från Europa, och 2 utanför Europa.
• Gemensamt för de utländska investerarna har varit ett intresse för finsk fotboll, en uppfattning om att Finland är undervärderad som fotbollsmarknad, och därmed en högre värdering för HIFK:s aktier.
• Åtminstone en diskussion har förts med samtliga intresserade, där vi kartlagt orsakerna till intresset, och investerarens planer för HIFK.
• För alla seriösa diskussionspartners har vi gjort bakgrundscheckar.
• HIFK Soccer rf har i diskussionerna fört fram vissa randvillkor angående föreningens historia och framtid.

Aktie-emission 2018–2019 – slutresultat
• Styrelserna för HIFK Soccer rf och HIFK Fotboll Ab har den 13.5.2019 godkänt en investeringshelhet, där alla tillbuds stående 18 000 aktier tecknas.
• Tecknare är det engelska bolaget Impress Europe London Limited, vars ägare är den kinesiskfödde affärsmannen ”Lucas” Chang Jin, samt en finländsk investerares investeringsbolag.
• Genom avtalet lägger investerarna in c. 2 miljoner euro i HIFK Fotboll Ab, en del genast och resten under de följande åren.
• Till investeringshelheten hör ett omfattande investerings- och aktieägaravtal som HIFK Soccer rf, Impress Europe London Limited, samt den finländska investeraren alla har förbundit sig till. Alla avtalsparter har också förbundit sig att investera mera om HIFK Fotboll Ab:s situation så skulle kräva i framtiden.
• Aktieägaravtalet ger HIFK Soccer rf och den finländska investeraren rättigheter och makt som de inte skulle ha enbart på basis av sina ägarandelar. Aktieägaravtalet ställer också randvillkor och hårda sanktioner på avtalsbrott.
• Styrelserna för både HIFK Soccer rf och HIFK Fotboll Ab står enhälliga bakom avtalet. Styrelserna har påbörjat emissionen på grund av att man inte anser att HIFK kan fortsätta på egen hand. Detta avtal är enligt styrelserna det bästa alternativet för HIFK av de till buds stående alternativen.

Framtiden
• HIFK Fotboll Ab kommer att ordna sin årliga bolagsstämma i maj 2019.
• Vid bolagsstämman byts styrelsen för HIFK Fotboll Ab ut. I den nya styrelsen har alla tre huvudägare representation. Den utländska investeraren har majoritet i styrelsen, och rätt att utnämna styrelsens ordförande.
• HIFK Fotboll Ab kommer att ha en finländsk VD och en finländsk sportchef.
• Bolaget kommer att satsa mera på försäljning och marknadsföring, och i framtiden också på att utveckla sportsidan.
• Alla tre huvudägares gemensamma mål är att se HIFK ha framgång både på och utanför spelplanen.

 

Ägarandelar före emissionen

Ägare Ägarandel
HIFK Soccer rf 81,63 %
Små ägare 18,37 %
Totalt 100,00 %

 

I bolaget fanns före nuvarande emission totalt 14 369 aktier.

 

Ägarandelar efter emissionen

Ägare Ägarandel Kommentar
HIFK Soccer rf 35,5 % Föreningsbaserad fotbollsklubb.
Medlem i Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors r.f., som äger namnet och logon.
Fotbollens grenförening inom HIFK.
Medlem i Finlands Bollförbund.
Äger serieplatsen.
Överfört representationslagets tävlingsverksamhet till sitt dotterbolag HIFK Fotboll Ab.
Impress London Europe Ltd 51,9 % Ägare ”Lucas” Chang Jin
(Efternamn: Jin, Förnamn: Chang)
[finländsk investerare] 5,0 % Den finländska investeraren är en av HIFK Fotboll Ab:s tidigare aktieägare. Investeraren har redan innan förhandlingarna med utländska investerare tryggat bolagets kapital så att Veikkausliigas licensvillkor uppfylldes.
Den finländska investeraren är oberoende av HIFK Soccer rf och av den utländska investeraren, mutta har förbundit sig till att höja sin egen investering i samma grad som HIFK Soccer rf och den utländska investeraren förbundit sig att finansiera HIFK Fotboll Ab.Investeraren är ett investeringsbolag som ägs av en privatperson som över 40 år stött HIFK.
Små ägare 7,6 % C. 800 mindre ägare.
De mindre ägarnas ägarandel har minskat, då det totala antalet aktier har ökat.
Totalt 100,00 %  

I bolaget finns efter den nu aktuella emissionen totalt 32 369 aktier.